Gwefan Swyddogol yr URC
Diogelu

Amdanom ni

Safeguarding Unit

Yr Uned Ddiogelu

Diogelu ac amddiffyn plant

Mae lles plant o fewn rygbi'r undeb o'r pwys mwyaf, ac mae Undeb Rygbi Cymru (URC) wedi ymrwymo i sicrhau bod y polisïau cywir yn cael eu dilyn yn y gamp. Mae Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant URC (a gyhoeddwyd yn 2008, sy'n cael ei adolygu ar hyn o bryd ac a fydd ar gael i'w lawrlwytho'n fuan) yn cynnwys yr egwyddorion y mae'n rhaid i bob clwb rygbi lynu wrthynt er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn y gamp yn gallu bod yn iach ac yn hapus, ac er mwyn eu galluogi i fwynhau a datblygu wrth chwarae rygbi'r undeb.

Bydd Uned Ddiogelu URC yn cynorthwyo pob clwb i sicrhau bod arfer gorau'n cael ei weithredu bob amser. Mae diogelu plant yn rhywbeth y mae pob un ohonom sy'n ymwneud â rygbi'n gyfrifol amdano, p'un a ydym yn rhiant, yn hyfforddwr, yn wirfoddolwr, yn ddyfarnwr neu'n chwaraewr.

Dylai rygbi fod yn brofiad diogel, cyfeillgar a phleserus i bob person ifanc. Mae URC wedi ymrwymo i gydymffurfio â'r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Diogelu ac Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon. Caiff y safonau hyn eu datblygu a'u hasesu gan yr NSPCC. Rydym am wneud yn siwr bod pob plentyn yn mwynhau rygbi mewn amgylchedd diogel lle caiff ei amddiffyn rhag camdriniaeth o unrhyw fath. Bwriedir i'n polisïau a'n canllawiau yn y maes gynorthwyo pob clwb rygbi i gyrraedd y nod hwn.

Beth y dylech ei wneud os ydych yn pryderu?

Dylech ddilyn y canllawiau canlynol:

Pethau y dylech eu gwneud:

 • Peidio â chynhyrfu
 • Dangos i'r plentyn, a dweud wrtho, eich bod yn cymryd yr hyn y mae'n ei ddweud o ddifrif
 • Cysuro'r plentyn a phwysleisio nad ef sydd ar fai
 • Gofyn cwestiynau agored ond peidio â holi'r plentyn yn fanwl neu roi geiriau yn ei geg
 • Gofyn am esboniad ynghylch unrhyw beth nad ydych yn siwr ohono
 • Bod yn onest ac esbonio y bydd yn rhaid i chi ddweud wrth rywun arall er mwyn rhoi stop ar y gamdriniaeth
 • Nodi'r hyn y mae'r plentyn wedi'i ddweud, cyn gynted ag sy'n bosibl ar ôl y digwyddiad
 • Cynnwys y rhieni lle bo hynny'n briodol
 • Parchu cyfrinachedd - peidio â dweud wrth bobl eraill oni bai y bydd hynny'n helpu i amddiffyn y plentyn
 • Dilyn canllawiau'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol

Pethau na ddylech eu gwneud:

 • Mynd i banig
 • Llunio rhagdybiaethau a chymryd camau gweithredu brys a allai fod yn amhriodol
 • Gwneud addewidion na allwch eu cadw
 • Gofyn i'r datgelwr ailadrodd ei bryderon dro ar ôl tro
 • Cymryd cyfrifoldeb am unrhyw gamau gweithredu pellach
 • Bydd angen i chi gadw cofnod ysgrifenedig o'r ffeithiau gan ddefnyddio Ffurflen Adrodd ynghylch Digwyddiad URC

  - Enw, dyddiad geni a chyfeiriad yr unigolyn sy'n datgelu'r wybodaeth
  - Manylion y plentyn
  - Dyddiad ac amser y digwyddiad honedig
  - Y camau a gymerwyd yn dilyn y datgeliad
  - Llofnod a dyddiad
 • Peidiwch â chofnodi barn/sïon/argraffiadau - cofnodwch yr hyn a gafodd ei ddweud neu'i weld yn unig.

Cofiwch

Nid eich cyfrifoldeb chi yw penderfynu a yw plentyn yn cael ei gam-drin neu beidio; eich cyfrifoldeb chi yw gweithredu os oes gennych unrhyw bryderon. Nid yw peidio â gweithredu yn opsiwn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol neu os hoffech chi drafod pryder, cysylltwch ag Uned Ddiogelu URC gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Uned Ddiogelu URC

Jeremy Rogers Ymgynghorydd Gweithrediadau Clybiau - Diogelu jrogers@wru.co.uk 029 2082 2442

1

Minis to Millennium

Minis to Millennium

The development of the game in Wales starts at U7 level and follows talent development through to senior representative and community rugby

2

Club Development

Club Development

Learn more about the changing face of clubs in Wales, the funding options available, and the methods of developing the hubs of the community game

3

Leisure Rugby

Leisure Rugby

Rugby Camps, Touch Rugby and Rugby Tots are all covered in this section covering wider aspects of the community game and development

4

Coaching Development

Coaching Development

The WRU Coach Education Programme aims to develop the right coach for every player at every stage of their development in the game

5

Referee Development

Referee Development

The varying levels of refereeing courses enable prospective referees and touch judges to start or build on the skills necessary to become a bona fide, qualified match official

6

Find a Club

Club Contacts

Interested in joining a rugby club in Wales? Find contact information for all WRU Member Clubs

7

Safeguarding

Safeguarding

The welfare of children within Rugby Union is paramount and the WRU are committed to ensuring the correct policies are adhered to within the game.

8

Volunteers

Volunteers

The WRU recognises how important volunteers are and wants to be as proactive as possible in supporting, recruiting and developing them as well as providing recognition for their contribution
© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM