Gwefan Swyddogol yr URC
Diogelu

Cwestiynau cyffredin

C. Beth y mae'r term 'diogelu' yn ei olygu?

Mae diogelu (safeguarding) yn derm eithaf newydd sydd ag ystyr ehangach nag 'amddiffyn plant', gan ei fod hefyd yn cynnwys atal. Dyma ddiffiniad o'r term 'diogelu':

  • Bydd pob asiantaeth sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y risg o niwed i les plant yn cael ei lleihau gymaint ag sy'n bosibl; ac
  • Os ceir pryderon am les plant a phobl ifanc, bydd pob asiantaeth yn cymryd camau priodol i fynd i'r afael â'r pryderon hynny, gan ddilyn polisïau a gweithdrefnau lleol y cytunwyd arnynt mewn partneriaeth lawn ag asiantaethau lleol eraill.

Yn ogystal ag amddiffyn a hybu lles plant, mae cael mesurau diogelu ar waith mewn sefydliad hefyd yn hybu hyder ymddiriedolwyr, staff, gwirfoddolwyr, rhieni/gofalwyr a'r cyhoedd. Mae diogelu plant o fudd i sefydliad mewn llawer o wahanol ffyrdd - mae'n gwarchod enw da'r sefydliad, mae'n ei helpu i gyflawni ei amcanion yn effeithiol ac mae'n gwarchod ei sefyllfa ariannol.

At ddibenion deddfwriaeth amddiffyn plant, mae'r term 'plentyn' yn cyfeirio at unrhyw un hyd at 18 oed.

C. Pwy sy'n gorfod cael gwiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol?

Mae gwiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol yn un ffordd o sicrhau bod y bobl iawn gennych. Gallwch ddarganfod rhagor am ddulliau recriwtio da drwy ddarllen yr adran am y Swyddfa Cofnodion Troseddol ac Adrodd ynghylch Digwyddiad ar y wefan. Bydd Cydlynydd Diogelu URC yn gallu eich helpu gyda phob un o'ch cwestiynau am wiriadau'r Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Os byddwch yn gweithio'n rheolaidd gyda phlant ifanc neu oedolion sy'n agored i niwed, bydd angen i chi gael gwiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol. Mae hynny'n berthnasol i bawb sy'n helpu yn eich clwb ac sy'n dod i gysylltiad â phlant yn rheolaidd (dros deirgwaith y mis yn ôl y ddeddfwriaeth bresennol).

Felly, mae URC yn cynnig gwiriad manwl, rhad ac am ddim gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol i bob gwirfoddolwr. Mae'r broses yn un gyflym a syml.

C. Sut y gallaf i wneud cais am wiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol?

Bydd Swyddog Diogelu eich clwb yn gofyn i URC am ffurflen gais ar eich rhan. Os chi yw'r Swyddog Diogelu, gallwch ofyn am ffurflenni cais am wiriadau gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer eich clwb drwy gwblhau'r ffurflen berthnasol. , Cliciwch yma i weld y ffurflen a'r canllawiau.

C. A all Swyddog Diogelu'r clwb ddilysu ffurflen Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer rhywun sy'n perthyn iddo?

Na all. Os yw'r ddau berson yn perthyn i'w gilydd, dylai'r ffurflen gael ei dilysu gan Gadeirydd neu Ysgrifennydd y clwb. Dylid dychwelyd y ffurflen gyda llythyr, ar bapur pennawd y clwb os oes modd, sy'n cadarnhau bod y Cadeirydd neu'r Ysgrifennydd wedi gweld y dogfennau adnabod perthnasol.

C. Pwy sy'n dilysu gwiriad y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer Swyddog Diogelu'r clwb?

Dylai'r ffurflen gael ei dilysu gan Gadeirydd neu Ysgrifennydd y clwb. Dylid dychwelyd y ffurflen gyda llythyr, ar bapur pennawd y clwb os oes modd, sy'n cadarnhau bod y Cadeirydd neu'r Ysgrifennydd wedi gweld y dogfennau adnabod perthnasol.

C. Rwyf wedi cael datgeliad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol yn barod gyda sefydliad arall, felly a oes angen i mi gael datgeliad arall drwy URC?

Oes. Mae polisi URC yn nodi bod angen i chi gael gwiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol drwy URC er mwyn ymwneud â rygbi gyda phlant dan 18 oed, waeth a ydych wedi cael datgeliad yn rhywle arall neu beidio. Ar hyn o bryd, nid oes modd symud datgeliadau'r Swyddfa Cofnodion Troseddol o'r naill sefydliad i'r llall.

C. Sut y gallaf i ddod yn Swyddog Diogelu ar gyfer fy nghlwb?

Cysylltwch â Chydlynydd Diogelu URC i gael yr holl wybodaeth angenrheidiol.

C. Beth y dylwn i ei wneud os wyf yn pryderu am ddiogelwch neu les plentyn?

Dylech gofnodi'r holl ffeithiau a'r holl fanylion perthnasol yn ofalus, ac yna adrodd ynghylch eich pryder wrth Uned Ddiogelu URC. Dylech lenwi ffurflen Adrodd ynghylch Digwyddiad URC. Os bydd plentyn yn dweud wrthych ei fod yn cael ei gam-drin, dylech wrando'n ofalus. Dywedwch wrtho y bydd yn rhaid i chi sôn wrth rywun am y broblem ac y byddwch yn ceisio gweld a all rhywun helpu.

Peidiwch â dechrau gofyn cwestiynau manwl am y pryder, a pheidiwch â dechrau ymchwiliad. Dylech roi gwybod i Swyddog Diogelu eich clwb am eich pryder. Os oes angen cyngor ar frys arnoch, cysylltwch ag Uned Ddiogelu URC.

C. Beth yw fy nghyfrifoldebau o ran amddiffyn plant os wyf yn gweithio gyda phlant?

Mae gennych ddyletswydd gofal tuag at unrhyw blant yr ydych yn gweithio gyda nhw. Mae hynny'n golygu bod yn rhaid i chi gymryd camau rhesymol i amddiffyn y plant hynny rhag niwed.

I wneud hynny, dylech sicrhau eich bod yn cynllunio ac yn cyflawni eich gweithgareddau'n unol â chanllawiau URC. Dylech hefyd sicrhau bod unrhyw oedolion eraill sy'n cymryd rhan yn eich gweithgareddau'n cael eu recriwtio a'u harchwilio'n briodol.

Os ydych yn gweithio mewn clwb, dylech annog y clwb i roi mesurau diogelu ar waith hefyd er mwyn cefnogi'r holl weithgareddau sy'n cael eu cynnal yn y clwb.

1

Minis to Millennium

Minis to Millennium

The development of the game in Wales starts at U7 level and follows talent development through to senior representative and community rugby

2

Club Development

Club Development

Learn more about the changing face of clubs in Wales, the funding options available, and the methods of developing the hubs of the community game

3

Leisure Rugby

Leisure Rugby

Rugby Camps, Touch Rugby and Rugby Tots are all covered in this section covering wider aspects of the community game and development

4

Coaching Development

Coaching Development

The WRU Coach Education Programme aims to develop the right coach for every player at every stage of their development in the game

5

Referee Development

Referee Development

The varying levels of refereeing courses enable prospective referees and touch judges to start or build on the skills necessary to become a bona fide, qualified match official

6

Find a Club

Club Contacts

Interested in joining a rugby club in Wales? Find contact information for all WRU Member Clubs

7

Safeguarding

Safeguarding

The welfare of children within Rugby Union is paramount and the WRU are committed to ensuring the correct policies are adhered to within the game.

8

Volunteers

Volunteers

The WRU recognises how important volunteers are and wants to be as proactive as possible in supporting, recruiting and developing them as well as providing recognition for their contribution
© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM