Gwefan Swyddogol yr URC
Diogelu

Swyddogion Diogelu clybiau

Mae amddiffyn a chynorthwyo pobl ifanc o'r pwys mwyaf i Undeb Rygbi Cymru (URC), ac er mwyn hybu'r ymrwymiad hwnnw mae'n ofynnol i bob clwb sy'n gysylltiedig ag URC benodi unigolyn yn Swyddog Diogelu. Er mwyn helpu clybiau i benodi Swyddog Diogelu, dyma ganllaw i ddod o hyd i'r person delfrydol ynghyd â disgrifiad byr o'r rôl.

Need to find your Club Safeguarding Officer?

Club CSO Contacts Download PDF

(0.6MB)

Disgrifiad o rôl Swyddog Diogelu clwb

 • Dylai pawb yn y clwb wybod pwy yw'r Swyddog Diogelu a sut i gysylltu ag ef.
 • Os bydd y clwb yn trefnu digwyddiad neu gystadleuaeth oddi cartref, fe'i cynghorir i enwebu unigolyn penodedig ar gyfer y gweithgaredd hwnnw.
 • Mae angen i Swyddog Diogelu'r clwb gael cefnogaeth dda gan y clwb a chael rôl ffurfiol ar bwyllgor rheoli'r clwb. Mae'r clwb cyfan yn gyfrifol am sicrhau lles plant ac mae gan bawb rôl i'w chwarae.
 • Mae gan Swyddog Diogelu'r clwb rôl allweddol i'w chwarae o safbwynt cynghori'r pwyllgor ynghylch ei ddull gweithredu a sicrhau bod y dull hwnnw'n cael ei fonitro a'i adolygu.
 • Oherwydd natur y rôl, bydd angen i Swyddog Diogelu pob clwb gwblhau gwiriad manwl gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.
 • Dylai'r unigolyn fod yn berson y mae'n hawdd siarad ag ef a dylai fod yn gallu dangos empathi.
 • Bydd angen i'r unigolyn allu rhoi cyngor a chymorth sylfaenol.
 • Bydd angen bod gan yr unigolyn sgiliau cyfathrebu da.
 • Bydd angen i'r unigolyn fod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer staff/gwirfoddolwyr, rhieni a phlant/pobl ifanc os ceir pryderon am les plant, arfer gwael neu gam-drin plant.
 • Mae Swyddog Diogelu'r clwb yn gyfrifol am ddilyn polisi a gweithdrefnau URC, yn enwedig y gweithdrefnau ynghylch adrodd am bryderon.
 • Bydd yr unigolyn yn adrodd wrth Uned Ddiogelu URC am y pryderon.
 • Bydd yr unigolyn yn bwynt cyswllt cyntaf ag Uned Ddiogelu URC.
 • Bydd yr unigolyn yn hybu'r canllawiau arfer gorau/cod ymddygiad ar gyfer clybiau o fewn y clwb.
 • Bydd yr unigolyn yn gyfrifol am wiriadau'r Swyddfa Cofnodion Troseddol yn y clwb, gan sicrhau bod y cofnodion priodol yn cael eu cadw.

1

Minis to Millennium

Minis to Millennium

The development of the game in Wales starts at U7 level and follows talent development through to senior representative and community rugby

2

Club Development

Club Development

Learn more about the changing face of clubs in Wales, the funding options available, and the methods of developing the hubs of the community game

3

Leisure Rugby

Leisure Rugby

Rugby Camps, Touch Rugby and Rugby Tots are all covered in this section covering wider aspects of the community game and development

4

Coaching Development

Coaching Development

The WRU Coach Education Programme aims to develop the right coach for every player at every stage of their development in the game

5

Referee Development

Referee Development

The varying levels of refereeing courses enable prospective referees and touch judges to start or build on the skills necessary to become a bona fide, qualified match official

6

Find a Club

Club Contacts

Interested in joining a rugby club in Wales? Find contact information for all WRU Member Clubs

7

Safeguarding

Safeguarding

The welfare of children within Rugby Union is paramount and the WRU are committed to ensuring the correct policies are adhered to within the game.

8

Volunteers

Volunteers

The WRU recognises how important volunteers are and wants to be as proactive as possible in supporting, recruiting and developing them as well as providing recognition for their contribution
© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM