Gwefan Swyddogol yr URC
Dyfarnwyr

Dyfarnwyr Undeb Rygbi Cymru

Dyfarnwyr Undeb Rygbi Cymru

Rhan hanfodol o bob gêm rygbi a chwaraeir, yn amrywio o'r llwyfan rhyngwladol i'r llwyfan cymunedol a rygbi graddau oedran, yw bod dyfarnwyr a swyddogion gemau yn cyflawni'r swyddogaeth allweddol o sicrhau bod gêm genedlaethol Cymru, a hwyrach ei phrif gariad, yn ffynnu wythnos ar ôl wythnos.

Er yr ymddengys weithiau fod gan y dynion yn y canol swydd ddi-ddiolch, mae gyrfa dyfarnu gemau yn cynnig manteision cymdeithasol, iechyd a ffitrwydd i'r unigolion sy'n ymgymryd â'r safleoedd pwysig hyn.

Mae dyfarnu'n mynnu'ch bod yng nghanol y gweithgarwch ar y cae chwarae; mewn gwirionedd: dim dyfarnwr, dim gêm. Mae'r swyddogaeth hynod gyflym a heriol hon yn denu, nid yn unig cyn-chwaraewyr a hyfforddwyr i mewn i faes dyfarnu gêm, ond hefyd gefnogwyr a gwylwyr sydd eisiau bod yn nes at gynnwrf y gêm.

Mae'n ofynnol i ddyfarnwyr gael sgiliau rheoli ardderchog a'r gallu i wneud penderfyniadau tyngedfennol dan, ar adegau, gryn dipyn o bwysau. Mae dyfarnwyr yn sicrhau bod rheolau'r gêm yn cael eu cadw, nid yn unig er mwyn gwarantu gornest deg ond hefyd, fel mewn sgrymio, er mwyn cadw'r gêm yn lân ac yn ddiogel. Mae gwybodaeth gadarn o'r gêm a lefel dda o ffitrwydd cyffredinol hefyd yn fanteisiol ar gyfer y swyddogaeth hon sy'n llawn cynnwrf ac sy'n rhoi boddhad rhyfeddol, ond fe ellir magu hyfedredd gydag ymarfer.

Mae'r amrywiol lefelau o gyrsiau dyfarnu a gyflwynir gan URC yn galluogi dyfarnwyr a llumanwyr y dyfodol i gychwyn, neu adeiladu ar y sgiliau angenrheidiol i ddod yn swyddogion gêm cymwys a chywir. Os ydych chi'n ystyried darparu gwasanaeth gwerthfawr i chwaraewyr a chefnogwyr fel ei gilydd , cynnal eich lefelau ffitrwydd o fewn swyddogaeth bwrpasol, ac efallai ddringo i frig safleoedd dyfarnu, gwiriwch y cyrsiau dyfarnu sydd ar-lein heddiw.

Academi'r Dyfarnwyr

Cafodd Academi'r Dyfarnwyr ei ffurfio'n swyddogol ym mis Ionawr 2011. Cafodd ei ffurfio i sicrhau bod y dyfarnwyr sy'n dangos potensial i ddyfarnu ar y lefelau uchaf yn cael y cymorth arbenigol angenrheidiol mewn amrywiaeth o feysydd, sy'n amrywio o ffitrwydd, deiet a maeth i waith dadansoddi a rheoli gemau. Drwy ddarparu'r meini prawf allweddol hyn, mae dyfarnwyr yn cael pob cyfle i gyrraedd y nod hwnnw.

Y prif nod yw sicrhau bod y gêm yn cael ffrwd gyson o bobl gymwys o Gymru i fod yn swyddogion gemau, sy'n gallu perfformio ar y lefel uchaf.

Mae'r academi'n rhan o'r Adran Perfformiad Lefel Uchel a gaiff ei rhedeg gan Joe Lydon yn Undeb Rygbi Cymru. Caiff yr academi ei rhedeg gan y staff profiadol sydd yn Adran y Dyfarnwyr, lle mae Nigel Owens (Hyfforddwr yr Academi) a Nigel Whitehouse (Swyddog Perfformiad a Datblygiad Dyfarnwyr) wrth y llyw.

© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM