Gwefan Swyddogol yr URC

Polisi Iaith Gymraeg

CYFLWYNIAD

Mae Grwp Undeb Rygbi Cymru'n dwyn Cymru i'r byd drwy rygbi ac mae'n croesawu'r byd i Gymru yn Stadiwm y Mileniwm. Mae'r gêm rygbi yn ein diffinio ni fel cenedl ac mae'r iaith Gymraeg yn dweud mwy amdanom fel pobl. Mae'r iaith Gymraeg yn rhan o'n hetifeddiaeth a'n dyfodol. Bydd Grwp Undeb Rygbi Cymru'n parhau i gofleidio'r iaith Gymraeg drwy'r polisi hwn.

CEFNDIR

Anogodd Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 y sector preifat i gynnig gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ble bynnag roedd hynny'n bosibl. Mae Undeb Rygbi Cymru'n rheoli'r chwaraeon rygbi yng Nghymru i'w cefnogwyr, eu chwaraewyr, eu hyfforddwyr, eu dyfarnwyr, eu gweinyddwyr a'u gwirfoddolwyr. Gorchwyl y Grwp fel corff llywodraethu yw cynnal a datblygu'r gamp genedlaethol yng Nghymru. Gyda'r cyfrifoldeb hwnnw'n flaenllaw, mae Grwp Undeb Rygbi Cymru eisiau i'w datganiad o genhadaeth annog y defnydd o'r iaith Gymraeg lle bynnag bo hynny'n ymarferol. Cefnogir y Polisi Iaith Gymraeg hwn gan fwrdd Cyfarwyddwyr Undeb Rygbi Cymru ynghyd â Chyfarwyddwyr Stadiwm y Mileniwm.

Pwysleisiodd Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011, sy'n rhoi statws swyddogol i'r iaith Gymraeg yng Nghymru, bwysigrwydd defnyddio'r Gymraeg lle bo'n bosibl ac mae Grwp Undeb Rygbi Cymru'n cefnogi'r nod hwnnw.

Y CYNLLUN

Mae'r polisi hwn yn gymwys ar gyfer Undeb Rygbi Cymru ar gyfer Stadiwm y Mileniwm ccc, sy'n is-gwmni ym mherchenogaeth lwyr Undeb Rygbi Cymru.

YMGYNGHORI

Bydd aelodaeth Undeb Rygbi Cymru drwy ei 320 o glybiau, colegau a sefydliadau cysylltiedig yn gallu lobïo a dylanwadu ar ddatblygiad y polisi hwn sy'n anelu at gyflenwi allbwn a defnydd dwyieithog gan Undeb Rygbi Cymru, ym mha fodd bynnag a phryd bynnag y bydd hynny'n ymarferol bosibl.

Caiff y polisi hwn ei ddiwygio a'i adolygu fel y bydd y defnydd o'r Gymraeg o fewn Grwp Undeb Rygbi Cymru'n esblygu.

ARWYDDION

Bydd Grwp Undeb Rygbi Cymru'n parhau i ddatblygu'i bolisi dwyieithog yn Stadiwm y Mileniwm gyda'r bwriad o ddarparu cynnwys dwyieithog amlwg.

Bydd y polisi hwn yn cynnwys trosglwyddo negeseuon ynghylch cyfarwyddiadau a gwybodaeth, ynghyd ag arwyddion croeso.

Mae'r rhan fwyaf o'n harwyddion parhaol yn ddwyieithog. Byddwn bob amser yn annog trefnwyr digwyddiadau i ystyried defnyddio arwyddion Cymraeg ar gyfer gemau neu ddigwyddiadau a gynhelir yn Stadiwm y Mileniwm.

Mae Grwp Undeb Rygbi Cymru'n ymrwymo i strategaeth o gyflwyno Cymraeg ar arwyddion parhaol yn Stadiwm y Mileniwm.

Mae rhai arwyddion dros dro eisoes yn ddwyieithog yn Stadiwm y Mileniwm a bydd Grwp Undeb Rygbi Cymru'n sicrhau y caiff hyn ei gynnal a'i wella lle bynnag y bydd yn bosibl.

Caiff y polisi arwyddion dwyieithog hwn ei ehangu i ddigwyddiadau a lleoliadau eraill Undeb Rygbi Cymru.

CARDIAU BUSNES

Byddwn yn sicrhau bod cardiau busnes cyflogeion yn Saesneg a Chymraeg.

GWEFAN

Gosodir opsiwn o gynnwys yn yr iaith Gymraeg ar brif wefan Undeb Rygbi Cymru. Bydd yr opsiwn yn dangos newyddion rholio a gwasanaeth nodwedd i ddiweddaru gwybodaeth yn y Gymraeg. Bydd Undeb Rygbi Cymru'n anelu at sicrhau bod cynnwys statig, neu gefndir, ei gwefan ar gael yn barhaol yn y Gymraeg. Bydd y cynnwys cefndir hwn yn canolbwyntio ar ddeunydd testun megis rheoliadau, cyngor, ystadegau, gwybodaeth hanesyddol a defnyddiol. Bydd y diweddariadau newyddion a nodwedd yn cynnwys testun, allbwn clywedol a fideo yn y Gymraeg.

Bydd Undeb Rygbi Cymru'n parhau â'r polisi o gyflenwi cynnwys fideo yn y Gymraeg i S4C, y darlledwr Cymraeg, at ddefnydd ei gwefan o deithiau tramor Cymru lle bynnag y bydd yn weithredol ymarferol.

Bydd Undeb Rygbi Cymru hefyd yn caniatáu mynediad i S4C i ddelweddau fideo Cymraeg a chyfweliadau drwy ddefnyddio cyflenwr fideo ar gytundeb i Undeb Rygbi Cymru. Bydd hyn yn caniatáu i S4C gasglu newyddion fideo a deunydd nodwedd yn y Gymraeg i'w hallbynnu drwy gyfrwng ei holl lwyfannau cyfryngol yn y Gymraeg. Bydd yr holl ddeunyddiau a gesglir gan S4C ar gael i'w defnyddio ar lwyfannau cyfryngol Undeb Rygbi Cymru.

Bydd Grwp Undeb Rygbi Cymru'n parhau i fod yn ymwybodol o nodau datganedig y polisi hwn fel y bydd ei allbwn digidol yn parhau i ddatblygu.

Nod tymor hir Grwp Undeb Rygbi Cymru yw defnyddio systemau cyfathrebu cyfryngol newydd lle bynnag y bo'n bosibl a bydd y defnydd o'r iaith Gymraeg bob amser yn nodwedd bwysig o'r fenter hon.

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Byddwn yn cysylltu allbwn ein Facebook a'n Trydar i erthyglau ac adroddiadau Grwp Undeb Rygbi Cymru yn y Gymraeg, i sicrhau bod y newyddion sydd ar gael ar lwyfannau'r cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog.

MARCHNATA / HYSBYSEBU

Byddwn yn parhau â'n polisi presennol o ymrwymo gwariant cyllideb darlledu a hysbysebu cyhoeddiadau i allbwn yr iaith Gymraeg.

Byddwn yn parhau â'n polisi, a wnaed ers tro, o gynnwys geiriau ac ymadroddion yn y Gymraeg ar git rygbi rhyngwladol.

CYHOEDDIADAU

Daliwn i gynnal y cynnwys rheolaidd Cymraeg o fewn rhaglenni gemau rhyngwladol a byddwn yn chwilio am gyfleoedd i gynyddu hyn. Comisiynir deunyddiau nodwedd gwreiddiol gan Undeb Rygbi Cymru i'w cyhoeddi yn yr iaith Gymraeg.

Mae Grwp Undeb Rygbi Cymru yn ymrwymedig i ddefnyddio'r iaith Gymraeg o fewn ei ystod amrywiol o gyhoeddiadau. Bydd y gweithgarwch hwn yn cynnwys meysydd megis llawlyfrau, pamffledi a gwahoddiadau. Cyfieithir datganiadau i'r wasg i'w defnyddio yn adran Gymraeg gwefan Undeb Rygbi Cymru.

Mae cyhoeddiadau pwysig megis Adroddiad Blynyddol Grwp Undeb Rygbi Cymru'n rheolaidd wedi cynnwys adrannau Cymraeg eu hiaith a bydd y rhain yn parhau ac yn cael eu gwella.

Bydd Undeb Rygbi Cymru'n parhau i gyhoeddi amrywiaeth o ddeunyddiau rygbi addysgol yn y Gymraeg.

CYFATHREBU WYNEB YN WYNEB

Byddwn yn annog cyflogeion, chwaraewyr, hyfforddwyr, swyddogion gemau a gwirfoddolwyr i siarad Cymraeg.

CYFATHREBU AR Y FFÔN

Bydd Grwp Undeb Rygbi Cymru'n croesawu'r defnydd o'r Gymraeg gan bobl sy'n gwneud ymholiadau ar y ffôn. Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod cyflogeion sy'n siarad Cymraeg ar gael i gyfathrebu gydag unrhyw berson sy'n dymuno gwneud hynny drwy ddefnyddio'r iaith Gymraeg.

Bydd Grwp Undeb Rygbi Cymru'n defnyddio system opsiynau i alwyr sy'n rhoi i unigolion y cyfleustra i benderfynu ar lwybr Cymraeg neu Saesneg i'r person neu'r adran a ddymunant.

GOHEBIAETH (Papur ac Electronig)

Rydym yn derbyn gohebiaeth yn y Gymraeg neu'r Saesneg ac atebwn yn y Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn y Gymraeg.

Byddwn yn sicrhau bod ein Tîm Gwasanaeth Cwsmer yn croesawu ac yn gallu cyfathrebu gyda chwsmeriaid yn y Gymraeg.

TOCYNNAU

Cyflwynodd Undeb Rygbi Cymru sloganau baner yn y Gymraeg ar docynnau gemau rygbi rhyngwladol a chwaraewyd gartref yn 2008. Mae Undeb Rygbi Cymru wedi ymrwymo i gynnal yr agwedd ddwyieithog hon a bydd yn arddangos ymadroddion Cymraeg ar docynnau gêm.

TEITHIAU TYWYSEDIG O GWMPAS Y STADIWM

Mae teithiau o gwmpas Stadiwm y Mileniwm ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn ymateb i alw pan logir ymlaen llaw.

Y GÊM

Anogir yr holl dimoe3dd cenedlaethol sy'n cynrychioli Cymru i ddefnyddio'r iaith Gymraeg mewn sesiynau hyfforddi, gemau, yn gymdeithasol neu mewn cyfarfodydd tîm fel y bo'n briodol.

Bydd cyflogeion Undeb Rygbi Cymru'n parhau i gynnig hyfforddiant rygbi, cyrsiau hyfforddi a chyrsiau swyddogion gemau drwy gyfrwng y Gymraeg pan fydd galw am hynny.

Sicrheir bod pamffledi, llawlyfrau neu ddogfennau addysgol ac ymgynghorol ar gael yn y Gymraeg.

Bydd cyrsiau i swyddogion gemau, cyrsiau hyfforddi, cyrsiau sgiliau rygbi neu gyrsiau cysylltiedig, seminarau neu anerchiadau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg pan fydd galw am hynny.

Y GÊM GYMUNEDOL

Bydd cyflogeion Undeb Rygbi Cymru'n cynnig cyrsiau hyfforddiant perthnasol yn y Gymraeg fel y bydd yn ofynnol a phan fydd yn bosibl bob blwyddyn.

Mae Grwp Undeb Rygbi Cymru'n cynnig pecynnau hyfforddiant dwyieithog llawn i hyfforddwyr a chyflwynir rhai o gyrsiau swyddogol Undeb Rygbi Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg.

CYFRYNGAU

Anogir yr holl chwaraewyr, hyfforddwyr a gweinyddwyr sy'n siarad Cymraeg i gynnig cyfweliadau Cymraeg ar gyfer y teledu, y radio, marchnadoedd newydd y cyfryngau a'r papurau dyddiol neu gylchgronau lle bynnag y bydd yn bosibl.

Bydd Undeb Rygbi Cymru'n sicrhau bod cyfweledigion sy'n siaradwyr Cymraeg ar gael i'w cyfweld pryd bynnag y bydd yn bosibl o fewn pob pencampwriaeth ac amserlenni gemau ar gyfer y cyfryngau.

Bydd cyhoeddiadau cyhoeddus mewn gemau rygbi a drefnir gan URC yn Stadiwm y Mileniwm yn parhau i fod yn ddwyieithog. Bu hyn ers tro yn nodwedd o'n protocol ar ddiwrnodau gêm yn Stadiwm y Mileniwm, lle defnyddir y Gymraeg yn gyntaf. Bydd cyfleu negeseuon enfawr ar y sgrin yn parhau i fod yn ddwyieithog.

Caiff y protocol cyhoeddus hwn ei ailadrodd yn holl ddigwyddiadau eraill Undeb Rygbi Cymru pryd bynnag y bydd yn bosibl.

CYFLOGEION

Parheir i gynnig cyrsiau ar yr iaith Gymraeg i gyflogeion Grwp Undeb Rygbi Cymru. Byddwn yn ystyried ffyrdd o wella sgiliau iaith Gymraeg ein cyflogeion.

Bydd ein polisi o gynnal cyrsiau hyfforddiant yn yr iaith Gymraeg neu gyflwyno deunyddiau hyfforddiant i staff yn parhau.

HUNANIAETH GYFUN Gorfforaethol

Bydd Grwp Undeb Rygbi Cymru'n parhau i gefnogi'r iaith Gymraeg a dwyieithrwydd yng Nghymru. Byddwn yn monitro'r polisi hwn a byddwn yn ei ddiweddaru fel y bydd yn ofynnol.

SIARAD CYHOEDDUS

Ble bynnag y bydd yn ymarferol bosibl, bydd areithiau neu anerchiadau gan gynrychiolwyr hyn Grwp Undeb Rygbi Cymru'n parhau i gael eu cyflwyno gan ddefnyddio elfennau o'r iaith Gymraeg.

Fel y bydd yn briodol, cynhelir peth trafodaethau, areithiau neu sgyrsiau corfforaethol a masnachol yn y Gymraeg pryd bynnag y bydd yn ymarferol bosibl.

CYFARFODYDD CYHOEDDUS

Byddwn yn cynnwys y defnydd o'r Gymraeg mewn cyfarfodydd cyhoeddus.

RECRIWTIO

Byddwn yn defnyddio adran iaith Gymraeg gwefan Undeb Rygbi Cymru i recriwtio gan y bydd y gallu i siarad Cymraeg yn gaffaeliad dymunol.

HYSBYSEBION ARDDANGOS

Byddwn yn annog ein partneriaid i ddefnyddio'r iaith Gymraeg yn eu hysbysebu.

ARDDANGOSFEYDD

Byddwn yn sicrhau bod arddangosfeydd a gynhelir gan Undeb Rygbi Cymru'n defnyddio'r iaith Gymraeg.

FFURFLENNI

Cyhoeddir gwybodaeth ddwyieithog ar amrywiaeth o ffurflenni Grwp Undeb Rygbi Cymru.

AWDID IAITH GYMRAEG

Rydym yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac o fewn ein prosesau adolygu data byddwn yn monitro faint o gyflogeion Undeb Rygbi Cymru sydd yn gallu siarad Cymraeg.

CYFATHREBU MEWNOL

Rydym yn annog cyfathrebu mewnol yn y Gymraeg a byddwn yn adolygu'n barhaus gynnydd mewn technoleg i asesu a yw'n addas ar gyfer defnydd o'r iaith Gymraeg.

COMISIYNYDD YR IAITH GYMRAEG

Bydd Grwp Undeb Rygbi Cymru'n parhau i gydlynu gyda Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg a rhanddeiliaid perthnasol eraill i adolygu'n defnydd o'r iaith yn unol â'r polisi hwn.

YMWYBYDDIAETH

Mae'r polisi hwn ar gael i'r cyhoedd ei ddarllen. Fe'i cyhoeddir ar wefan Undeb Rygbi Cymru.

Mae pob cyflogai yn derbyn copi o'r polisi hwn a bydd copïau o'r polisi ar gael ym mhob un o gyfleusterau hyfforddi Undeb Rygbi Cymru a ddefnyddir gan holl garfannau rhyngwladol Cymru. Bydd holl staff URC yn gweithio i'r egwyddorion a'r protocolau a amlinellir yn y Polisi Iaith Gymraeg.

Bydd Grwp Undeb Rygbi Cymru'n monitro'r polisi hwn drwy ei Fwrdd Gweithredol. Rheolir gweithredu'r polisi hwn gan Fwrdd Gweithredol Grwp Undeb Rygbi Cymru, a gaiff ei fonitro gan Fwrdd Cyfarwyddwyr URC a dod yn gyfrifoldeb Prif Weithredwr y Grwp gyda chydlyniad a chymorth oddi wrth Bennaeth Cyfathrebu URC.

CYSYLLTIADAU

Am wybodaeth bellach ynghylch y polisi hwn, a fyddech gystal, os gwelwch yn dda, â chysylltu â Grwp Undeb Rygbi Cymru drwy gyfrwng info@wru.co.uk

GRWP UNDEB RYGBI CYMRU POLISI IAITH GYMRAEG

WRU TV
Newyddion Diweddaraf

1

Hanes byr URC

Hanes byr URC

A brief history of the Welsh Rugby Union since its formation by 11 member clubs in 1881

2

3

4

Tocynnau

Tocynnau

Ticket information about how to register or buy tickets for forthcoming Wales and Wales representative team matches

5

6

Adroddiad Blynyddol URC

Adroddiad Blynyddol URC

Read the very latest WRU Group Annual Report, and look back through the archive

7

8

© 2020 © Undeb Rygbi Cymru Cyf, Ystadegol © SFMS Cyf, Ffotograffiaeth © Asiantaeth Huw Evans Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM